Stadgar


Stadgar för Rasklubb inom
Svenska Stövarklubben

Stadgar för rasklubb inom SvStK ska följa dessa, av SvStKs Fullmäktigemöte 2006 fastställda, stadgar för rasklubb och fastställas av SvStKs huvudstyrelse (nedan kallad huvudstyrelsen).
STADGAR FÖR RASKLUBBEN
Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb. Inom SKK-organisationen finns också begreppet rasklubb
Rasföreningen är en rasklubb (nedan kallad rasklubben) som ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Stövarklubben (SvStK).
Det är SvStK som av SKK har delegerats ansvaret för stövarraserna.
Rasklubben har till syfte att tillvarata de specifika intressena för den i rasklubben ingående rasen. Utöver dessa stadgar gäller också SvStKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvStK och SKK utfärdade föreskrifter.
I den mån stadgar för rasklubben strider mot SvStKs och SKKs stadgar ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.
§ 1 SYFTE
Rasklubben, som är en ideell förening, har till syfte att inom ramen för dessa stadgar och SvStKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för
utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran
utbildning och vård

att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren
och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet
att stödja ungdomsverksamhet

§ 2 VERKSAMHET
För att uppfylla sitt syfte ska rasklubben
1. informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer
2. informera om rasen och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SvStK och SKK
upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och
verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
5. gemensamt med SvStK/SKK anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen
6. samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och
övriga rasklubbar.
7. anordna verksamheter i enlighet med SvStK.
8. avge yttrande och verkställa utredningar efter förfrågan av SvStK eller när annan
anledning föreligger
9. stödja och medverka i SvStKs och SKKs utvecklings och forskningsarbete
10. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i rasklubben.
Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Klubbmötet kan, efter förslag från rasklubbens styrelse (nedan kallad klubbstyrelsen) kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat rasklubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.
Medlem ska följa rasklubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Medlemskap i rasklubb berättigar till deltagande i av rasklubben anordnade verksamheter samt erhållande av i medlemskapet ingående publikationer.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i rasklubben behöver endast en av dessa betala full medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte rasklubbens publikationer.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Rasklubbens verksamhets– och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.
§ 6 ORGANISATION
Rasklubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald klubbstyrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan sektioner/aktivitetsgrupper bildas efter förslag från medlemmar inom ett lokalt område, efter godkännande av klubbstyrelsen och i enlighet med de riktlinjer som utfärdas av huvudstyrelsen att gälla för sektioner/aktivitetsgrupper inom rasklubb.
Klubbstyrelsen beslutar om sektionens/aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.
§ 7 KLUBBMÖTE
Mom 1 Inledning.
Ordinarie klubbmöte ska hållas årligen senast april månads utgång
Extra klubbmöte ska hållas på kallelse av klubbstyrelsen, eller när rasklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra klubbmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte ska utfärdas av klubbstyrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i rasklubbens
publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för klubbmötet bestäms av klubbstyrelsen.
Mom 2 Dagordning.
Ordinarie klubbmöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbstyrelsens vice ordförande.
Klubbmöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma.
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar (enl. mom 4)
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Föredragning av klubbstyrelsens förvaltningsberättelse, balans- och
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas
berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
10. Klubbstyrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
klubbstyrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter (enligt § 4)
13. Fastställande av regler för rese- och kostnadsersättning till rasklubbens funktionärer.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8).
15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9).

16. Val av eller beslut om att uppdra åt klubbstyrelsen att välja ledamöter jämte
suppleanter till SvStkl’s fullmäktigemöte samt
eventuellt beslut om suppleanters tjänstgöringsordning.
17. Val av valberedning (enligt § 10).
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17.
19. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som anmälts till
klubbstyrelsen (enligt § 7 mom 6).
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
Mom 3 Röstning.
Vid klubbmötet äger varje klubbmedlem rätt att föra talan och utöva rösträtt. Röstlängd vid klubbmötet fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker öppet. Röstning vid val ska dock ske med slutna sedlar om någon begär detta.
Som klubbmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal (enkel majoritet).
utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av klubben enligt §14 och §15.
Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation till klubbmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötes-ordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan klubbmötet förklaras avslutat.
Mom 4 Närvarorätt m m
Representant för huvudstyrelsen, ledamot av SKK's Centralstyrelse, SKK's verkställande direktör eller annan person som SKK utser har rätt att närvara och att yttra sig vid klubbmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma rätt som för annan medlem.
Mom 5 Valbarhet
Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag..
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till kennelfullmäktige. 

Mom 6 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den 1 november.
Klubbstyrelsen ska med eget yttrande och förslag till beslut överlämna motionen till klubbmötet.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptas ärende som
angetts i kallelsen.

§ 8 KLUBBSTYRELSE
Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald
klubbstyrelse.
Mom 1 Klubbstyrelsens organisation
Klubbstyrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt, om klubbmötet så beslutar, av två suppleanter.
Ordinarie klubbmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning rösttalet vid klubbmötet visar, eller, om rösttal saknas, enligt beslut av klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i klubbstyrelsen kan endast väljas den som är medlem i rasklubben.
Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Klubbstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sekreterare som utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Klubbstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av klubbstyrelsen angivna arbetsuppgifter.
Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Klubbstyrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.
Klubbstyrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som klubbstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna rasklubbens firma.
Mom 2 Klubbstyrelsens åligganden
Klubbstyrelsen ska:
1. sköta rasklubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SvStKs stadgar samt SKKs stadgar
2. ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SvStK och SKK upprättade riktlinjer
3. föra noggranna räkenskaper över rasklubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar
4. ansvara för rasklubbens arkiv och korrespondens
5. verkställa av klubbmötet fattade beslut
6. följa de anvisningar som lämnas av huvudstyrelsen
7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till rasklubben hänskjutna ärenden
8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte lämna klubbstyrelsens
förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna
9. avge förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning vid ordinarie klubbmöte
10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet
11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod
12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna uppgift till SvStK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen
13. vid behov lägga motioner till SvStKs fullmäktigemöte
14. utse ledamöter till SvStKs fullmäktigemöte om klubbmötet så beslutat. Rasklubben äger rätt att utse en ledamot per påbörjat 500-tal betalande medlemmar.
Mom 3 Avelsråd
Klubbstyrelsen utser representant till gemensam avelsnämnd som ska arbeta med avelsfrågor i samverkan med klubbstyrelsen och med avelsrådgivning till klubbens medlemmar i enlighet med de riktlinjer som fastställs av klubbstyrelsen. Avelsråd utses av klubbstyrelsen. Avelsråd skall anmälas till och fastställas av SvStK.

 § 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Rasklubbens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanställas i ett bokslut. Räkenskaperna och klubbstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisorer som klubbmötet utser. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år.
Rasklubbens räkenskaper ska tillsammans med en förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie klubbmöte. Revisorernas berättelse ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte.
Revisorerna har rätt att närvara vid sammanträde i klubbstyrelsen.

§ 10 VALBEREDNING
Av klubbmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte.
Efter beslut från klubbstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid klubbmöte samt vid klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar tex genom publicering på hemsida eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. .
Protokollen ska tillställas huvudstyrelsen, rasklubbens ordinarie revisorer samt sammankallande i valberedningen.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om rasklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Rasklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har rasklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Rasklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Mom 1 förslag till ändring av rasklubbens stadgar
Förslag till ändring av rasklubbens stadgar ska senast 1november inges till klubbstyrelsen som lämnar ärendet till klubbmötet med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om ändring fattas av klubbmötet.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds med två tredjedels majoritet vid ett ordinarie klubbmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
Stadgeändring ska fastställas av SvStkl:s Huvudstyrelse.

Mom 2 förslag till ändring av SvStKs typstadgar för rasklubb
Förslag till ändring av SvStK’s typstadgar för rasklubb ska senast den 1 november året innan SvStKs fullmäktigemöte lämnas av klubbstyrelsen till huvudstyrelsen som lämnar ärendet till fullmäktigemötet med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.
För stadgeändring krävs antingen att förslaget biträds av två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie. rasklubb ska upplösas efter begäran från klubbmöte. För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra följande klubbmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses rasklubben som medlemsorganisation i SVSTK ska rasklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SVSTK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars syftes- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.